Kosher Salt (1 oz)

Kosher Salt (1 oz)

0.75
Hickory Smoked Salt (1 oz)

Hickory Smoked Salt (1 oz)

3.00
Refined Sea Salt

Refined Sea Salt

0.30
Popcorn Salt, Micropowder (1 oz)

Popcorn Salt, Micropowder (1 oz)

1.00
Mill Grind Sea Salt (1 oz)

Mill Grind Sea Salt (1 oz)

1.00
Hawaiian Red Sea Salt (1 oz)

Hawaiian Red Sea Salt (1 oz)

1.75
Sel Gris (1 oz)

Sel Gris (1 oz)

1.25
Hawaiian Black Sea Salt (1 oz)

Hawaiian Black Sea Salt (1 oz)

1.75
Kala Namak (1 oz)

Kala Namak (1 oz)

2.50
Himalayan Pink Sea Salt (1 oz)

Himalayan Pink Sea Salt (1 oz)

1.75